قوانین و مقررات ایراتکس

تعهدنامه فعالیت و استفاده از خدمات ایراتکس

کلیه کاربران ایراتکس متعهد می باشد تمامی مفاد این تعهد نامه را به دقت مطالعه و سپس اقدام به ثبت نام نمایند ، ثبت نام در ایراتکس به منزله تایید و پذیرفتن این قوانین می باشد